Reklamační řád


INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD
č. 2/2023
platné od 1. 1. 2023

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato informace pro zákazníky, záruční podmínky a reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) slouží zajištění informovanosti Zákazníků dle platných právních předpisů České republiky při uzavírání Kupních smluv a smluv o dílo s Prodávajícím a ke stanovení a upozornění Zákazníků na podmínky, postupy a způsoby uplatnění odpovědnosti z vady zakoupeného Zboží (reklamace) a provedeného díla a na délku záruční doby.

1.2. Tento Reklamační řád je vyvěšen v Prodejně a k dispozici rovněž na webových stránkách Prodávajícího na adrese www.zahradnictvi-chladek.cz/reklamacni-rad.

2. DEFINICE POJMŮ

Pojmy psané velkými počátečními písmeny mají v tomto Reklamačním řádu následující význam:

 • Prodávající“ znamená Chládek zahradnické centrum s.r.o., IČ: 06636853, se sídlem/místem podnikání Střešovická 458/47, 162 00, Praha 6 - Veleslavín;
 • Zákazník“ znamená koncového zákazníka, spotřebitele ve smyslu § 419 OZ, který uzavřel nebo zamýšlí uzavřít s prodávajícím Kupní smlouvu;
 • Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Zákazníkem ve smyslu § 2085 a násl. OZ, jejímž předmětem je koupě Zboží;
 • Zboží“ znamená výrobky (včetně potravinářských výrobků a jídel), krmiva a rostliny, které Prodávající prodává a nabízí v Prodejně a které jsou předmětem Kupních smluv;
 • Prodejna“ je provozovna Prodávajícího sloužící ke kontaktu se Zákazníky a k prodeji Zboží, která se nachází na adrese Střešovická 458/47, 162 00 Praha 6 – Veleslavín;
 • OZ“ znamená zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění;
 • Zákonná záruka“ znamená zákonnou povinnost Prodávajícího z vadného plnění ve smyslu § 2165 odst. 1 OZ a článku 3, tohoto Reklamačního řádu;
 • Záruka za jakost“ znamená záruku za jakost poskytovanou Prodávajícím ve smyslu ustanovení § 2113 OZ a článku 4. tohoto reklamačního řádu;
 • Odpovědnost za dílo“ znamená práva a povinnosti z vad díla dle ustanovení § 2615 OZ;
 • Reklamace“ znamená uplatnění práv Zákazníka ze Záruky, Záruky za jakost nebo Odpovědnosti za dílo.

3. ZÁKONNÁ ZÁRUKA

3.1. Záruční doba Zákonné záruky, tedy doba, ve které lze uplatnit práva ze Zákonné záruky (reklamovat), je dvacet čtyři měsíců ode dne převzetí Zboží Zákazníkem, není-li dále stanoveno, na obalu Zboží vyznačeno nebo mezi Prodávajícím a Zákazníkem dohodnuto jinak.

3.2. V případě, že Zboží vyžaduje uvedení do provozu (odbornou montáž) a má-li Zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení Zboží do provozu, pokud Zákazník objednal uvedení do provozu a to bylo provedeno nejpozději do tří týdnů od převzetí Zboží a Zákazník řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Nebylo-li zboží uvedeno do provozu ve lhůtě dle předcházející věci, běží záruční doba ode dne převzetí Zboží Zákazníkem.

3.3. Záruční doba neběží po dobu ode dne Reklamace, tj. uplatnění práva ze Zákonné záruky, do dne jejího vyřízení.

3.4. U osiva a sadby pěstovaných rostlin záruční doba Zákonné záruky:

 • u rostlin s vegetační dobou v našich podmínkách kratší než jeden rok je tři týdny;
 • končí jeden rok po dosažení vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy; certifikované odrůdy;
 • je u sazenic zeleniny a květin tři týdny.

3.5. U použitého Zboží záruční doba Zákonné záruky odpovídá polovině záruční doby stejného nebo obdobného Zboží nového.

4. ZÁRUKA ZA JAKOST

4.1. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, vztahuje se na Zboží záruka za jakost se záruční dobou odpovídající uváděné době použitelnosti.

4.2. Není-li na obale Zboží nebo v záručním listu uvedeno, při prodeji Zboží stanoveno Prodávajícím nebo mezi Zákazníkem a Prodávajícím dohodnuto jinak, poskytuje Prodávající na následující zboží Záruku za jakost se záruční dobou v délce doby použitelnosti, tedy:

 • u řezaných květin se záruční dobou dvacet čtyři hodin;
 • u krmiv zvířat se záruční dobou tři týdny;
 • rychle se kazících potravin se záruční dobou dvacet čtyři hodin.

4.3. Ustanovení článku 3. odst. 3.2. a 3.3. tohoto Reklamačního řádu se použije obdobně i na Záruku za jakost.

4.4. Poskytovatel záruky za jakost vydá Zákazníkovi nejpozději při převzetí Zboží potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat (i) údaj, že má Zákazník ze zákona právo vůči Prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a (ii) označení věci, na niž se záruka za jakost vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky.

5. VÝJIMKY ZE ZÁRUK

5.1. Zákonná záruka dle čl. 3. tohoto Reklamačního řádu se neuplatní u Zboží, u kterého to jeho povaha vylučuje, zvláště z důvodu jeho rychlé zkázy, tedy zejména se neuplatní u:

 • řezaných květin;
 • krmiv zvířat,
 • rychle se kazících potravin,
 • potravin, jejichž trvanlivost nedosahuje dvou let.
 • u rostlin s vegetační dobou v našich podmínkách kratší než jeden rok je tři týdny
 • řezaných vánočních stromků

Obdobně se Záruka za jakost dle č. 4. neuplatní u Zboží, jehož povaha to vylučuje.

5.2. U Zboží prodávaného za nižší cenu se Zákonná záruka ani Záruka za jakost nevztahuje na vadu, pro kterou je Zboží za nižší cenu prodáváno, a u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem.

5.3. Zákonná záruka a Záruka za jakost se nevztahují ani na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

5.4. Zákonná záruka a Záruka za jakost se nevztahují ani na vady vzniklé nesprávným použitím Zboží v rozporu s jeho účelem, nesprávným zacházením, přepravou a nesprávnou péčí o Zboží, zejména o rostliny jejich nedostatečným či nadměrným zaléváním či hnojením, mechanickým poškozením (pádem, nárazem) nebo použitím Zboží v podmínkách, pro které není určeno.

5.5. Zákonná záruka a Záruka za jakost rovněž zanikají porušením záručních plomb v případě, že je Zboží takto plombováno, či neodborným (Zákazníkem nebo třetí osobou bez postavení autorizovaného servisu) zásahem do Zboží, zejména s cílem opravy či úpravy vlastními silami apod.

6. PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

6.1. Prodávající Zákazníkovi odpovídá, že Zboží při jeho převzetí nemá vady. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá i vada, kterou má Zboží při jeho převzetí, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na výjimky ze záruk uvedené v odstavci 5.1.

6.2. Prodávající Zákazníkovi odpovídá i za později vzniklé vady, které prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.3. Právo z vadného plnění Zákazníku nenáleží, pokud před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

7. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

7.1. Zákazník je povinen vytknout vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Neoznámil-li Zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.

7.2. Reklamaci Zákazník uplatňuje v Prodejně vůči Prodávajícímu či jím pověřenému pracovníku, přičemž je povinen předložit prodejní doklad, záruční list nebo jiný doklad o zakoupení Zboží. Zákazník Reklamaci uplatňuje vyplněním reklamačního protokolu, ve kterém budou uvedeny:

 • datum uplatnění Reklamace;
 • co je obsahem Reklamace (popis vady);
 • způsob vyřízení Reklamace.

Reklamační protokol se vyhotovuje a oběma stranami podepisuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Zákazník a Prodávající.

7.3. Současně s uplatněním Reklamace v Prodejně předá Zákazník Prodávajícímu Zboží pro možnost posouzení vady. Není-li možné Zboží, zejména pro jeho objemnost, předat v Prodejně, dohodnou se Prodávající a Zákazník na termínu jeho prohlídky.

7.4. Je-li v záručním listu nebo jiném prodejním dokladu uvedena autorizovaná servisní opravna, může Zákazník Reklamaci Zboží uplatnit v této servisní opravně.

7.5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Tím není dotčen článek 9. odst. 9.2. tohoto Reklamačního řádu.

8. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

8.1. Má-li Zboží vadu, za kterou Prodávající odpovídá může Zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Zákazníka. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

8.2. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Zákazník věc koupil.

8.3. K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

8.4. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 • Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odst. 8.2. a 8.3.;
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.

8.5. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Zákazník obdržel.

8.6. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

8.7. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu Prodávající kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Zákazník prokáže, že věc odeslal.

8.8. V případě, že použité Zboží nebo Zboží prodávané z důvodu vady za nižší cenu má vadu, za kterou Prodávající odpovídá, má Zákazník místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

9. REKLAMAČNÍ LHŮTA A LHŮTA K VYŘÍZENÍ REKLAMACE

9.1. Záruční doba je současně reklamační lhůtou, tedy lhůtou, ve které musí Zákazník uplatnit práva ze Záruky či Záruky za jakost vůči Prodávajícímu. Právům ze Záruky a Záruky za jakost po uplynutí záruční doby není Prodávající povinen vyhovět.

9.2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může Zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

10. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

10.1. Neprodleně po vyřízení Reklamace Prodávající Zákazníka upozorní na vyřízení Reklamace na poskytnutém telefonickém či emailovém kontaktu, nebudou-li tyto k dispozici, na uváděné adrese, a současně Zákazníkovi sdělí, že vyřízená reklamace je připravena v Prodejně k vyzvednutí.

10.2. Při vyřízení Reklamace Prodávající do reklamačního protokolu zaznamená potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

10.3. Zákazník si reklamované Zboží vyzvedne ve lhůtě jednoho měsíce ode dne výzvy dle odst. 10.1. tohoto článku, jinak je povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti se skladováním.

11. ODPOVĚDNOST ZA DÍLO

11.1. Na Odpovědnost za dílo se užijí ustanovení článku 5. odst. 5.3. až 5.5., článku 6. odst. 6.1. a 6.2., článku 7., článku 9. odst. 9.2. a článku 10. přiměřeně.

11.2. U vady, která byla na díle při převzetí Zákazníkem a která znamená podstatné porušení smlouvy, je Zákazník podle své volby oprávněn požadovat:

 • odstranění vady bezplatnou opravou;
 • odstranění vady dodáním nového díla nebo dodáním chybějící věci;
 • přiměřenou slevu z ceny díla;
 • vrácením ceny díla na základě odstoupení od smlouvy.

11.3. U vady, která byla na díle při převzetí Zákazníkem a která znamená nepodstatné porušení smlouvy, je Zákazník oprávněn požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Dokud Zákazník nezvolí, že požaduje slevu z ceny díla, je Prodávající oprávněn vadu odstranit opravou nebo provedením nového díla nebo dodáním toho, co chybí. Neodstraní-li Prodávající vadu díla včas nebo vadu díla odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

11.4. Vadou, která je podstatným porušením smlouvy, je taková vada, o které Prodávající věděl nebo musel rozumně předpokládat, že v případě jejího výskytu by Zákazník smlouvu neuzavřel a o dílo neměl zájem, a to bez ohledu na to, zda je odstranitelná nebo neodstranitelná. Jiná vada než uvedená v předcházející větě, je vadou nepodstatnou.

11.5. Soud nepřizná Zákazníkovi právo z vadného plnění, nevytknul-li vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a namítne-li Prodávající opožděné vytknutí.

12. DALŠÍ SDĚLENÍ VŮČI ZÁKAZNÍKŮM

12.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy, dochází-li k plnění na území České republiky; v ostatních případech jen tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem z Kupní smlouvy.

12.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 1. 1. 2023

Jiří Chládek

Vyhledávání

 Novinky v zahradnictví

Magazín Florenium
24. 5. 2024

Nové letní vydání magazínu Florenium ke stažení na našich webových stránkách. V tištěné podobě k dostání na prodejně ...
Zobrazit celý článek


Chládek zahradnické centrum

Adresa
Chládek zahradnické
centrum s.r.o.

Střešovická 458/47
162 00 Praha 6

Telefon zahradnictví
+420 235 351 032

Telefon restaurace
+420 606 671 555

Telefon e-shop
+420 724 208 080

Otevírací doba
Po - Pá:  8:00 - 19:00
So: 8:00 - 19:00
Ne: 9:00 - 19:00
 

Kontaktní údaje v QR kódu Kontaktní údaje
v QR kódu pro chytré mobilní telefony.


Štítky

Zahradnictví Chládek, Chládek Zahradnické centrum, Zahradnictví Praha, Zahradnictví, Zahradnictví Praha 6, Zahradnictví Střešovice, Kontakty zahradnictví, Řezané květiny, Letničky a balkónové rostliny, Rostliny, Pokojové rostliny, Okrasné dřeviny, Růže, Skalničky a trvalky, Vodní a bahenní rostliny, Zahradnické potřeby, Zahradní technika, Dekorace, Zahradní nábytek, Chovatelské potřeby, Ostatní zboží