Úplné znění pravidel marketingové soutěže se Zahradnickým centrem Chládek s názvem Soutěž o nejhezčí vánoční stromeček Základních škol Prahy 6 platné pro Českou republiku

Chládek zahradnické centrum s.r.o., Střešovická, 162 00, Praha – Veleslavín, IČ: 06636853, DIČ: CZ06636853, pořádá na území České republiky v období od 6. 12. 2021 9:00:01 hod do 16. 12. 2021 12:00:00 hod včetně (dále jen „termín konání soutěže“) marketingovou soutěž pod názvem „Soutěž o nejhezčí vánoční stromeček“ (dále také „soutěž“).

Pořadatel soutěže: Chládek zahradnické centrum s.r.o., Střešovická, 162 00, Praha – Veleslavín, IČ: 06636853, DIČ: CZ06636853 (dále jen „pořadatel“).

Organizátor soutěže: Chládek zahradnické centrum s.r.o., Střešovická, 162 00, Praha – Veleslavín, IČ: 06636853, DIČ: CZ06636853 (dále jen „organizátor“).

Termín konání soutěže:

Soutěž se koná od 7. 12. 2021 10:00:01 hod do 16. 12. 2021 12:00:00 hod včetně (dále jen „termín konání soutěže“)

Do soutěže jsou zapojeny školy:

ZŠ A. Čermáka, ZŠ Bílá, ZŠ Červený Vrch, ZŠ Dědina, ZŠ Emy Destinnové, ZŠ Hanspaulka, ZŠ J.A. Komenského, ZŠ Marjánka, ZŠ Na Dlouhém lánu, ZŠ nám. Svobody 2, ZŠ Nebušice, ZŠ Norbertov, ZŠ Petřiny - Sever, ZŠ Rooseveltova, ZŠ T.G. Masaryka - Bělohorská, ZŠ T.G. Masaryka - Ruzyně, ZŠ Věry Čáslavské, ZŠ Vokovice

Nazdobené stromečky vyfotografujeme a od 7.12.2021 10:00 je zveřejníme na našem facebooku: fb.com/Zahradnictvi.Chladek, kde bude probíhat hlasování pomocí „Lajků“ - „To se mi líbí“ do 16.12.2021 12:00.

Vyhlášení výtězů

16. 12. 2021

Ceny v soutěži:

1. místo - poukaz na výběr zboží v ZC Chládek v hodnotě 20.000 Kč
2. místo - poukaz na výběr zboží v ZC Chládek v hodnotě 10.000 Kč
3. místo - poukaz na výběr zboží v ZC Chládek v hodnotě 5.000 Kč

Převzetí výher:

Nejpozději do pěti pracovních dnů budou výherci osloveni organizátorem e-mailem.

Pořadatel si vyhrazuje právo výměn výher. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možné.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla, a to bez jakékoliv kompenzace ve prospěch soutěžících. Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Při nesplnění podmínek této soutěže stanovených těmito podrobnými pravidly ztrácí soutěžící nárok na výhru.

Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů pro zpracovatele, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry či pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat na adrese správce, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas se uděluje bezplatně.

Tato úplná pravidla v platném znění, která jsou soutěžícím k dispozici na www.zahradnictvichladek.cz/soutez-stromecky, jsou jediným dokumentem, který je závazný pro danou soutěž, a v případě, že se informace ze zkrácených pravidel, propagačních materiálů k soutěži apod. s těmito pravidly rozchází, jsou závazná pouze a jedině tato pravidla. Výhra bude zdaněna v souladu s platnými právními předpisy.

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na této stránce. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže, Pravidla sociální sítě Facebook či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.