Úplné znění pravidel marketingové soutěže se Zahradnickým centrem Chládek s názvem „Oslavte s námi 25 let“ platné pro Českou republiku

Jiří Chládek, Pod novým lesem 80, 162 00, Praha – Veleslavín, IČ: 44872615, DIČ: CZ5904051395, pořádá na území České republiky v období od 14. 11. 2016 00:00:01 hod do 31. 12. 2018 23:59:59 hod včetně (dále jen „termín konání soutěže“) marketingovou soutěž pod názvem „Oslavte s námi 25 let“ (dále také „soutěž“).

Pořadatel soutěže: Jiří Chládek, Pod novým lesem 80, 162 00, Praha – Veleslavín, IČ: 44872615, DIČ: CZ5904051395 (dále jen „pořadatel“).

Organizátor soutěže: Jiří Chládek, Pod novým lesem 80, 162 00, Praha – Veleslavín, IČ: 44872615, DIČ: CZ5904051395 (dále jen „organizátor“).

Účastníci soutěže: Fyzické osoby starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, které splní dále uváděné podmínky této soutěže (dále jen „soutěžící“).

Termín konání soutěže:

Soutěž se koná od 14. 11. 2016 00:00:01 hod do 31. 12. 2018 23:59:59 hod včetně (dále jen „termín konání soutěže“)

Podmínky zařazení do soutěže:

Každý, kdo v termínu konání soutěže nakoupí v naší prodejně v minimální hodnotě 500 Kč vč. DPH („soutěžní nákup“), obdrží u pokladny soutěžní kartičku, nálepku na soutěžní kartičku a účtenku za nákup rovněž označenou razítkem obchodu.

Za každý další nákup se splněnými stejnými podmínkami pak obdrží soutěžící na kartičku vydanou při prvním nákupu další nálepku, stejně tak i razítko na účtenku za takto učiněný nákup.

Po nasbírání pěti nálepek na soutěžní kartičku, vyplnění požadovaných údajů specifikovaných na soutěžní kartičce, a po předání vyplněné soutěžní kartičky spolu s 5 nálepkami, na adresu prodejny Střešovická 47, 162 00, Praha – Veleslavín, obdrží zákazník dárkovou poukázku v hodnotě 200,- Kč.

Nezbytnou podmínkou je vyplnění povinných údajů pro účast v soutěži: jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail soutěžícího. Do soutěže budou zařazeny jen bezvadné, úplně a čitelně vyplněné soutěžní kartičky s nálepkami.

Nezávislá porota složená ze zaměstnanců, spolupracovníků pořadatele a organizátora vylosuje ze všech doručených soutěžních karet výherce dárkových poukázek v níže uvedených termínech losování a nominálních hodnotách.

Výhry budou losovány v termínech:

31. 12. 2016
31. 3. 2017
30. 6. 2017
30. 9. 2017
31. 12. 2017
31. 3. 2018
30. 6. 2018
30. 9. 2018
31. 12. 2018

Hlavní výhra:

1x dárková poukázka v hodnotě 3 000 Kč

Vedlejší výhra:

2× dárková poukázka v hodnotě 1 500 Kč
3x dárková poukázka v hodnotě 1 000 Kč

Převzetí výher:

Nejpozději do pěti pracovních dnů budou výherci osloveni organizátorem e-mailem (na e-mail, který uvedli v rámci požadovaných údajů při registraci soutěže) anebo telefonicky a bude domluveno převzetí výhry. V případě, že výherci nebudou s organizátorem dle pokynů uvedených v e-mailu komunikovat, výhry nebudou předány a organizátor doplní počty výherců soutěžícími, kteří budou určeni jako další v pořadí coby náhradníci.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, všech spolupracujících společností a osoby jim blízké. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána.

Soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně (vždy však s novými soutěžními kartami a nálepkami) a obdrží předmětnou dárkovou poukázku, může ale vyhrát maximálně jednu hlavní výhru a jednu vedlejší výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo výměn výher. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možné.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla, a to bez jakékoliv kompenzace ve prospěch soutěžících. Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Při nesplnění podmínek této soutěže stanovených těmito podrobnými pravidly ztrácí soutěžící nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže všechny soutěžící, jejichž registrace nebude úplná, čitelná a v pořádku či předají neplatnou soutěžní kartu, nebo nálepky, a dále pak soutěžící, kteří nebudou soutěžit v souladu s dobrými mravy.

Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů pro zpracovatele, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry či pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat na adrese správce, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas se uděluje bezplatně.

Tato úplná pravidla v platném znění, která jsou soutěžícím k dispozici na www.zahradnictvichladek.cz/soutez-25let, jsou jediným dokumentem, který je závazný pro danou soutěž, a v případě, že se informace ze zkrácených pravidel, propagačních materiálů k soutěži apod. s těmito pravidly rozchází, jsou závazná pouze a jedině tato pravidla. Výhra bude zdaněna v souladu s platnými právními předpisy.